Diskuze

Z technických a kapacitních důvodů byla zavedena nová diskuze.
Prosíme o zachování korektního vyjadřování v diskuzi.
Upozorňujeme, že diskuze je určena především občanům v naší obci.
Naši odpověď zde nečekejte. Máte-li zájem o komunikaci s námi použijte e-mail.

Diskuze

Datum: 24.10.2015

Vložil: Volič a občan

Titulek: První rok

Vážení, rok uplynul, a tak se ptám,co jste pro obec udělali? Čekám na vaši prvoroční hodnotící zprávu. Zatím jsem se z vašich stránek nic nového nedozvěděl. A vůbec-vyvíjeli jste nějakou činnost?
S přáním hodně úspěchů
občan Píště

Datum: 12.12.2015

Vložil: Volič a občan

Titulek: Re: První rok

Asi žádnou činnost nevyvíjíte, proto "děkujeme, že jste vypadli".

Datum: 15.12.2014

Vložil: Nedekujem vypadnete

Titulek: masakr co nam Franta nechal

Ekonomická situace obce

Vážení spoluobčané Dovolte mi, abych Vás jako místostarosta obce Píšť informoval o některých skutečnostech, které souvisí s povolebním chodem obce a situací, ve které se momentálně nachází obecní úřad a obec Píšť.Dovolte, abych začal na obecním úřadě Píšť.Zde se potýkáme s jednou zásadní skutečností a tou je, že do dnešního dne nám, jako novému vedení obecního úřadu Píšť, bývalý starosta pan Mgr. Jaroš nepředal fyzicky obecní úřad. Ačkoliv on sám si určil několik termínu na tuto předávku, ani na jeden termín se nedostavil. Společně s panem starostou jsme se ho pokoušeli kontaktovat telefonicky, sms zprávami, e-mailem, dokonce jsme s ním i osobně hovořili a nabídli mu nové termín. Na žádný termín nereagoval a úřad nepředal! Rovněž do dnešního dne nevrátil klíče od obecního úřadu, některé movité věci (v částce cca 10 000,- Kč) a dále nevrátil některé písemnosti nutné k bezproblémovému chodu obecního úřadu.Další důležitou skutečností je ekonomická situace obce Píšť, kterou po sobě zanechali bývalý pan starosta Mgr. František Jaroš a Rada obce Píšť ve složení Ing. Walter Boček, Ing. Milan Hudeček, Ing. Daniel Šebestík a Mgr. Jiřina Kyčerková, potažmo zastupitelstvo obce. Po našem příchodu na obecní úřad, seznámení se s dokumenty a za spolupráce úředníků obecního úřadu jsme byli seznámeni s finanční situací, ve které se obec nachází. Zjištění bylo více než hrozivé!! Ke dni 11. 11. 2014 měla obec Píšť závazky za cca 10 500 000,- Kč a použitelné finanční prostředky na účtech zhruba v hodnotě 2 500 000,- Kč. Čili nám chybí celkem cca 8 000 000,- Kč !!! Jelikož doposud nedošlo k předání obecního úřadu, není tedy známo, jaké další závazky obec ještě čekají. Zjednodušeně řečeno, pracujeme s tím, co jsme našli.Některé z projektů a akcí, které jsou součástí tohoto dluhu:1) Zametací stroj - celková cena 1 948 112,- Kč, projekt finančně podpořen z fondu ministerstva životního prostředí, dále jen MŽP.2) Svozový vůz na bioodpad a drtič bioodpadu - cena 2 463 451,- Kč, projekt finančně podpořen z fondu MŽP.3) Stavební úpravy sportovního areálu u koupaliště - první etapa, částka k úhradě 971 181,-Kč - projekt bez dotace, platí obec Píšť. Celková cena projektu 3 217 658,-Kč4) Třetí etapa opravy povrchu chodníku na ulici Opavské - cena cca 1 500 000,- Kč projekt bez dotace, platí obec Píšť.5) Oprava ulice Spojovací („Zlatá ulička“) - druhá část faktury na částku 452 481,- Kč projekt bez dotace, platí obec Píšť.6) Oprava podlah a pláště základní školy Píšť (nikoli zateplení) - částka 1 207 534,- Kč projekt bez dotace, platí obec Píšť.7) Úprava povrchu po hřištěm s umělou trávou na Slavii Píšť - částka 937 114,- Kč projekt bez dotace, platí obec Píšť.K jednotlivým položkám výše jmenovaným: většina faktur byla splatná do konce měsíce listopadu, popřípadě do konce roku.K bodu 1) zametací stroj – projekt se nacházel v rozpracovaném stavu, nebyl kompletně zpracován a od bývalého vedení obce jsme neobdrželi žádné aktuální informace. Zjišťovali jsme tedy stav projektu. Aby mohl být projekt finančně podpořen ještě v letošním roce, MŽP požadovalo, aby byl zpracován do 30. 11. 2014. Pokud bychom zpracovaný projekt na MŽP nepředali, celou částku bychom museli financovat z vlastních prostředků obce. Nakonec se nám podařilo projekt dotáhnout do zdárného konce a z 90ti procent byl projekt financován MŽP.K bodu 2) svozový vůz s drtičem bioodpadu – tento projekt byl opět v rozpracovaném stavu. Termín z MŽP byl opět 30. 11. 2014. V tomto projektu však scházelo daleko více podkladů a administrativních úkonů než u projektu čistícího vozu. Ačkoliv jsme udělali maximum, termín stanovený fondem MŽP, k odevzdání podkladů k proplacení, nemohl být dodržen, protože nebyly vysoutěženy všechny zakázky potřebné dle podaného projektu. I tento projekt, pokud bychom měli dodržet smlouvu s dodavateli, bychom museli opět financovat s vlastních peněz obce. V současné době obec takovouto částkou nedisponuje. Z tohoto důvodu se Rada obce rozhodla od tohoto projektu odstoupit. Nyní jednáme s dodavateli o odstoupení od smlouvy.K bodu 3) stavební úprava sportovního areálu u koupaliště – tento projekt ve finální podobě bude stát obec Píšť 3 217 658,- Kč. Jeho realizace není dotačně podpořena. Projekt je v současné době pozastaven z důvodu špatných klimatických podmínek. Za již provedenou práci obec musí do konce roku zaplatit zmíněných 971 181,- Kč. V současné době probíhají jednání s firmou, která celý projekt realizuje o termínu zaplacení první splátky a dále se jedná o další dostavbě tohoto areálu.K bodu 4) oprava povrchu chodníku na ulici Opavské 3. etapa - tento projekt je opět financován pouze z prostředků obce. Po zjištění, že obec nebude mít prostředky na financování tohoto díla, Rada obce rozhodla o zastavení tohoto projektu. Faktura za dosud odvedenou práci, splatná ke konci roku, je cca 1 500 000,- Kč. Zbylá nedodělaná část chodníků by obec vyšla na dalších cca 450 000,- Kč.K bodu 5) oprava ulice Spojovací – částka 452 481,- Kč je zbytek z celkové částky za realizaci projektu. Tato částka opět půjde z finančního rozpočtu obce Píšť.K bodu 6) oprava podlah a pláště základní školy Píšť – částka 1 207 534,- Kč je opět na úkor rozpočtu obce Píšť.K bodu 7) úprava povrchu hřiště s umělou trávou v areálu Slavie Píšť – 937 114,- Kč částka opět na úkor obecního rozpočtu.Z důvodu, že obec Píšť neměla finanční prostředky na úhradu těchto závazků, museli jsme jako vedení obce, jednat s dodavateli o odložení splatnosti faktur, přerušení prováděných prací a o odstoupení od některých projektů. Tento neuspokojivý finanční stav obce jsme museli dále řešit jako Rada obce společně s finančním výborem a navrhli jsme zastupitelstvu obce, abychom si jako obec vzali úvěr ve výši 5 000 000,- Kč na pokrytí nutných výdajů spojených se závazky obce. Zastupitelstvo na svém jednání dne 10. 12. 2014 tento záměr odsouhlasilo a v současné době se jedná s bankovním ústavem o poskytnutí finančních prostředků.Dále bych pro informaci rád uvedl, že některé smlouvy na projekty byly uzavírány v době těsně před volbami do obecního zastupitelstva a také v době po těchto volbách. V době, kdy již muselo být zřejmé, že obec není schopna dostat svým závazkům!! V souvislosti s tímto stavem jsme požádali bývalou Radu obce o vysvětlení tohoto špatného finančního stavu obce, avšak do dnešního dne nám toto nebylo objasněno!!Dále bych vás rád informoval o tom, že od ledna roku 2015 obec Píšť začne splácet úvěr uzavřený předchozím zastupitelstvem, jehož finanční prostředky byly použity na zateplení základní školy Píšť. Celková částka, kterou obec v příštím roce ze svého rozpočtu zaplatí bude 4 000 000,- Kč. Připočteme-li k této částce ještě částku 5 000 000,- Kč, kterou odsouhlasilo nové zastupitelstvo obce dne 10. 12. 2014, na pokrytí závazků předchozího vedení obce, jedná se tedy o částku 9 000 000,- Kč, kterou bude obec od příštího roku splácet. Toto je dvojnásobná částka volných peněz v rozpočtu obce, se kterou obec může každoročně volně nakládat. Z tohoto plyne, že obec v následujících letech nebude schopna investovat do větších projektů. Bude se soustředit pouze a jen na splácení úvěrů za projekty a akce, které po sobě zanechalo předchozí vedení obce.

Datum: 17.12.2014

Vložil: Erik

Titulek: Re: masakr co nam Franta nechal

Tak toto je dílo ( někdo "míchá hrušky s jabkama" ). Je to napsáno opravdu podjatě, s cílem jen a jen pošpinit práci druhých. Jsme zvědavi, co dokáže autor. A co ty pravopisné chyby?

Datum: 18.12.2014

Vložil: obyčejný občan

Titulek: Re: Re: masakr co nam Franta nechal

Pokud chcete kritizovat gramatiku, sám se ji naučte!!! Závorky se nepíší s mezerou po úvodní závorce, ani s mezerou před ukončující závorku. Důležitější je však obsah informace, která byla především zveřejněna na oficiálním webu obce, odkud byla na tento web pouze "zkopírována". A ten obsah není vůbec potěšující a je zcela jasný!!!

Datum: 18.12.2014

Vložil: Erik

Titulek: Re: Re: Re: masakr co nam Franta nechal

Pravopisná chyba a chyby v závorce jsou dvě zcela nesrovnatelné chyby, bohužel!!!

Datum: 18.12.2014

Vložil: Erik

Titulek: Re: Re: Re: Re: masakr co nam Franta nechal

Cíl "zkopírované" informace je jasný - zkritizovat a pošpinit práci jiných.

Datum: 08.10.2014

Vložil: MVDr.Všetička Miroslav

Titulek: Beseda se seniory

Vážení spoluobčané,
na základě pozvánky jsem se zůčastnil besedy se seniory.Tušil jsem to a nemýlil jsem se,že to bude především předvolební agitace současného zastupitelstva.Kulturní program byl pěkný,ale s další částí besedy to bylo již horší.Hned úvodem napadl pan starosta pana Golinského,že nemá na besedě co dělat a ať se za svoji přítomnost stydí,aniž by se jej zeptal na důvod jeho přítomnosti na besedě.V bodu diskuse jsem se přihlásil,abych vysvětlil přítomnost pana Golinského na besedě.Musím upozornit na skutečnost,že pan Golinský neseděl u stolu pro seniory a nepřišel se najíst,ale seděl na švédské lavici na konci tělocvičny.Důvodem jeho přítomnosti na besedě bylo to,že jsem jej požádal,aby mě dělal doprovod.Jsem totiž krátce po chemoterapii a občas mě není dobře.Ve svém diskusním příspěvku jsem se snažil doplnit a poněkud poopravit informaci pana starosty ke kontrole ze životního prostředí na téma nakládání s odpadními vodami z rodinných domů a firem.Přesto,že v mém příspěku nepadlo ani jednou slovo kanalizace,byl mě vypnut mikrofon s tím, že si přítomní občané nepřejí, abych pokračoval ve svém příspěvku o kanalizaci.
Opět jsem se tedy přesvědčil jaká je představa současných zastupitelů o demokratickém vedení obce.Je občané na vás,zvážit jestli vám tento způsob jednání současných zastupitelů vyhovuje.10. a 11. října 2014 máte možnost změny na následující čtyři roky.Nabídka volebních stran je letos široká a je projevem jisté nespokojenosti se současným vedením obce.

Datum: 02.10.2014

Vložil: divák

Titulek: dnešní zastupitelstvo

Tak jsem zvědavá kolik zastupitelů zvednu ruku pro Františkův územní plán, jen se borci ukažte, kdo řekne ne.

Datum: 03.10.2014

Vložil: divak

Titulek: Re: dnešní zastupitelstvo

A ne nerekl nikdo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek